Usługi geodezyjno - Kartograficzne
"Geoplan" Maciej Nowicki
ul. Filomatów Pomorskich 6a/13
87-100 Toruń

tel: 692 - 98 - 24 - 45

Geoplan

Witamy!

geodezja

 Gdzie jesteśmy?

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne;Geoplan"

Maciej Nowicki

ul.Filomatów Pomorskich 6a/13

87-100 Toruń

 tel 692982445
geoplany@wp.pl

1. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych: Dokument wymagany przy wszystkich projektach wymagających zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Stanowi podstawę do uzgodnienia projektów budynków, planów zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia podziemnego, przył±czy tych sieci.
Mapa do celów projektowych ( mapa do projektu )  wykonywana jest przez firmy geodezyjne uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Mapa do projektu NIE MOŻE być wykonana przez tzw. składnice – O¶rodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W składnicy możemy jedynie uzyskać mapę wg stanu archiwalnego – mapa taka wymagana jest przy wyst±pieniu o warunki zabudowy lub w przypadku wyst±pienia do gestora sieci o wydanie warunków na przył±czenie się do wybranej sieci ( wodoci±g, kanalizacja, gaz, przył±cze energetyczne, itp. ).
Mapa do projektu wymaga zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK.

Na mapie do celów projektowych uzgadnia się projekty w tzw. ZUD –ach.

 

2. TYCZENIE

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególno¶ci zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniej±cych i wznoszonych oraz względem granic nieruchomo¶ci. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegaj± geodezyjne elementy okre¶laj±ce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko¶ciowe budowlanych obiektów

 

3. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ( POWYKONAWCZA )

Wkrótce OPIS

 

4. Podział nieruchomo¶ci

 

5. Wznowienie punktów granicznych

 

6. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów budynków;